Algemene voorwaarden Unit 14, 2018 www.unit14.be

Op de volgende pagina’s worden de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) opgenomen voor de registratie en bestellingen bij de online boetiek van Unit 14, Kontich (hierna, Unit 14), op de website www.unit14.be (hierna “Unit14.be”).

De wetgever verplicht in het bijzonder online dienstverleners tal van vermeldingen op te nemen aangaande de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden. Hieronder verzamelden wij voor jouw deze vermeldingen en leveringsvoorwaarden. Wanneer in de productdetails niets anders wordt aangegeven, zijn de artikelen van Unit 14 bestemd voor privégebruik. Wanneer je vragen hebt over het aanschaffen van onze artikelen voor zakelijk gebruik, beantwoordt onze klantenservice graag al jouw vragen.

1. Toepassingsgebied; Termijn
1.1 De verwerking van de verrichtingen en de levering wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig deze AVV, die de basis vormen voor het geheel van contracten gesloten op basis van de huidige aanbiedingen op Unit14.be. De AVV, die in tegenspraak zijn met of afwijken van de volgende bepalingen zijn niet van toepassing. Deze AVV zijn niet van toepassing op aankopen van goederen te koop aangeboden door Unit 14 op andere online markten.

1.2 Indien er sprake is van “consumenten” in deze AVV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De “ondernemers” daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de behoefte van hun commerciële, zelfstandige of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de bedrijven worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AVV.

1.3 Wanneer werkdagen worden aangegeven als termijn, omvatten deze alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

 

2. Inschrijving op www.unit14.be

2.1 Bij de bestelling van goederen en/of het openen van een klantaccount op Unit14.be, zal je worden uitgenodigd je te registreren en jouw persoonlijke informatie te verstrekken.

2.2 Bij inschrijving ben je verantwoordelijk voor het juiste en volledige karakter van de te verstrekken informatie. Je gaat ermee akkoord de toegangsgegevens op vertrouwelijke wijze te behandelen en niet aan onbevoegde derden over te dragen. De inschrijvingsbevestiging komt onmiddellijk na het verzenden ervan toe.

2.3 Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de zones toegankelijk hiertoe. Zij kunnen geen schade toebrengen aan de rechten van derden. Er is geen recht op publicatie en archivering van inhoud, zoals bijvoorbeeld productevaluaties.

2.4 Je dient zich te onthouden van elke storing van de site Unit14.be of in het algemeen van elk gebruik van gegevens beschikbaar buiten het beoogde gebruik binnen het platform. Manipulaties uitgevoerd met als doel het verkrijgen van onverschuldigde betalingen of enig andere voordeel dat schade toebrengt aan de belangen van Unit 14 of een andere betrokken partij kan, buiten de juridische gevolgen, met name leiden tot het verlies van toegang tot Unit 14. Klanten kunnen genieten van het online aanbod in de mate van de respectieve beschikbaarheid ervan. Het gebruik van de inhoud kan alleen worden gebruikt voor privé, niet-commerciële doeleinden.

2.5 Elke klant wordt maar toegestaan een enkele klantaccount te onderhouden. Wij behouden ons het recht voor meervoudige inschrijvingen te verwijderen, de klanten te waarschuwen die de bepalingen in de punten 2.1 en 2.4 schenden, of de inhoud te verwijderen of bewerken (virtueel woningrecht).

2.6 Een recht op permanente toegang tot de site of de gegevens of andere voorgestelde diensten bestaat niet. Unit 14 biedt geen garantie met betrekking tot de permanente toegang tot het platform en de andere delen van de prestaties.

 

3. Bestellingproces; Mogelijkheden tot wijziging; Mogelijkheid tot opslag en consultatie van de overeenkomsttekst.

3.1 We hebben het technische proces van de bestelling op een zeer eenvoudige manier bewerkstelligd. Je kiest uit de aanbiedingen op Unit14.be een artikel en bepaalt het gewenste aantal voor elk artikel dat je wenst te bestellen. Je bereidt de bestelling van het geselecteerde artikel voor door op de knop “toevoegen aan winkelwagentje” te klikken. Met de knop 'Ga verder met winkelen', keer je terug naar de catalogus en kan je andere artikelen selecteren en toevoegen aan jouw winkelwagentje. Om over te gaan tot bestelling, klik je op de knop “toevoegen aan winkelwagen”.

3.2 In het winkelwagentje kan je opnieuw het aantal geselecteerde artikelen controleren, aanpassen of bepaalde artikelen verwijderen of nieuwe artikelen toevoegen door op de knop "Ga verder met winkelen " te klikken. Klik op "Bestelling plaatsen" om toegang te krijgen tot uw bestaande inschrijving of de registratie van uw gegevens. Je kan (i) een ander leveringsadres invoegen, (ii) uitgenodigd worden de algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, het wettelijk herroepingsrecht en de verklaringen van de geldende gegevensbescherming, (iii) uw methode van betaling kiezen en (iv), voordat jouw bestelling wordt verzonden, rustig de gegevens controleren en eventueel corrigeren. Reeds op dit moment kan de voltooide bestelling worden opgeslagen en afgedrukt. Door op de "Koop" knop te klikken wordt de bestelling juridisch gesloten.

3.3 Je kunt de tekst van deze AVV raadplegen op de website /www.unit14.be onder het tabblad "AVV". Je kan dit document ook afdrukken en opslaan met behulp van de gebruikelijke functie van jouw browsertype en ze opslaan in PDF-formaat.

3.4 De tekst van de overeenkomt zal worden opgeslagen, maar kan achteraf niet afzonderlijk worden bekeken. Echter, de tekst van de overeenkomst kan worden afgedrukt of opgeslagen voor verzending. Ook kan eveneens de gegevens van jouw bestelling archiveren door (i) de AVV te downloaden en met behulp van jouw browser de gegevens vermeld op de laatste pagina van de bestelling op te slaan of (ii) te wachten op de automatische bevestiging van de bestelling, alsook de automatische bevestiging van de overeenkomst, die je zal worden overgemaakt per e-mail naar jouw adres na afsluiten van de bestelling. Deze e-mails bevatten nogmaals de ordergegevens en kunnen makkelijk worden afgedrukt of dankzij jouw emailprogramma worden opgeslagen.

3.5 Jouw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen, maar kunnen om redenen van veiligheid, niet rechtstreeks door je worden geconsulteerd. Wij bieden voor elke klant directe toegang, beschermd door een wachtwoord, tot jouw bestelgegevens ("klantaccount") die je via de knop “Verbinding” kan vinden. Hier kan je na registratie jouw gegevens over eerdere orders, adressen, betalingsmethodes en een eventueel nieuwsbriefabonnement beheren en opslaan.

 

4. Betalingen ; vervaltermijn

4.1 In beginsel zijn de vooruitbetalingsmodaliteiten zoals kredietkaarten en Stripe ter uwer beschikking. Unit 14 behoudt echter het recht om bij elke bestelling, sommige betalingsmethodes niet aan te bieden of te verwijzen naar een andere betalingsmethode. Er is geen recht op een bepaalde betaalmethode.

4.2 Bij het kiezen van de voorbetalingsmethode, is de aankoopprijs onmiddellijk verschuldigd. De transactiegegevens worden jouw overgemaakt bij ontvangst van je bestelling. De leveringstermijnen lopen vanaf ontvangst van betaling. Bij de betalingsmethode, kan de beschikbaarheid van het geselecteerde artikel wijzigen afhankelijk van het moment van betaling.

4.3 In het geval van een aankoop per creditcard volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van jouw creditcardrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.

4.4 Als je voor een betaling via Stripe kiest, betaal je het factuurbedrag door de online leverancier Stripe, hoofdzetel 185 Berry StreetSuite 550, San Francisco, CA 94107 (hierna "Stripe").

4.5 Wij aanvaarden onder geen beding de ten laste neming van geldtransactiekosten. 4.6 Unit 14 behoudt zich het recht voor haar facturen enkel elektronisch te versturen (thans per e-mail).

 

5. Taal; Sluiten overeenkomst

5.1 Overeenkomsten met betrekking tot artikelen, te koop aangeboden op Unit 14, worden uitsluitend gesloten in het Nederlands.

5.2 De presentatie van de producten op onze online boetiek vormt geen juridisch bindend aanbod maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de "Bevestig" knop te klikken, breng je een bindend bod tot aankoop uit voor de artikelen in de winkelmand.

5.3 De bevestiging van de technische ontvangst van uw bestelling vindt plaats via e-mail naar het door jouw opgegeven adres, onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen aanvaarding van uw bestelling.

5.4 Een juridisch bindende overeenkomst houdende de aankoop van de door jouw bestelde artikelen ontstaat bij aanvaarding van de bestelling. De aanvaarding kan op verschillende manieren gebeuren: De bestelling van de klant (i) wordt aanvaard door een afzonderlijke verklaring per e-mail, (ii) de klant wordt uitgenodigd te betalen bij de betalingsmethode Prepayment of (iii) de klant aanvaardt het aanbod en betaalt via Stripe. Wanneer de klant kiest voor betaling per kredietkaart, wordt de overeenkomst gesloten bij de levering van de goederen.

5.5 De klant is gedurende 5 werkdagen gebonden aan zijn bestelling in kwestie.

 

6. Prijs; Verzendingskosten; Aanvullende diensten

6.1 De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling. De vermelde prijzen omvatten het bedrag van de bestelling en de B.T.W. van toepassing in België.

6.2 Wij nemen de verzendingskosten niet ten laste voor onze leveringen. Onze leveringen worden in beginsel uitgevoerd tijdens werkdagen tussen 7 en 18h.

6.3 Aanvullende betaalbare diensten (zoals bijv. levering op zaterdag, late leveringen tussen 18 en 20h en de levering binnen het tijdsvenster van voormiddag/namiddag) zijn voor bepaalde artikelen mogelijk (enkel bij levering door een gespecialiseerde transportfirma) en kunnen eventueel worden toegevoegd na telefonisch bericht.

 

7. Beschikbaarheid; Voorraadrisico; Opheffing leveringsverplichting; Verlening leveringstermijnen; Vertraging ;Leveringsgebied

7.1 Tal van artikelen aangeboden op Unit 14 zijn niet beschikbaar in voorraad, maar worden speciaal voor de klant per bestelling gemaakt. Wanneer je als onderneming een grotere bestelling wenst te plaatsen, verzoeken wij je op voorhand met ons contact op te nemen om de beschikbaarheid te controleren.

7.2 Wij staan niet in voor het voorraadrisico, evenmin bij een verkoopovereenkomst van soortgoederen.

7.3 Unit 14 behoudt zich de mogelijkheid voor zich terug te trekken uit de overeenkomst wanneer, zelfs met een samengaande aanvullingsovereenkomst, Unit 14 zelf niet correct en op tijd bevoorraad is en dus niet verantwoordelijk is voor de ontbrekende beschikbaarheid, je zonder vertraging op de hoogte werd gebracht en het voorraadrisico niet werd gedragen. In geval van niet beschikbaarheid van de goederen, wordt een eventuele vooruitbetaling onverwijld terugbetaald.

7.4 Leveringstermijnen worden redelijkerwijs verlengd in geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, stakingen, lock-outs, administratieve maatregelen, energie -en grondstoftekorten, knelpunten in het vervoer, operationele problemen te wijten aan bijvoorbeeld vuur, water en mechanische schade of enige andere verstoring, waar we objectief niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Begin en einde van dergelijke omstandigheden wordt je onverwijld medegedeeld. Indien de bovengenoemde verstoring meer dan 4 weken na verval van de initiële leveringstermijnen duurt, ben je gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Elke vordering, in het bijzonder het recht op schadevergoeding, is uitgesloten.

7.5 Voor de consumenten gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de koper bij aflevering van de goederen aan de consument of aan een door deze laatste aangewezen geadresseerde. Deze bepaling geldt ondanks het gegeven of de verzending is verzekerd of niet. De overdracht of de ontvangst worden niet beïnvloed door de vertraging in de ontvangst door de koper. Anders gaat het risico over op de klant bij overdracht, levering of verzending van de goederen naar de afzender, vervoerder of elke andere persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending

7.6 Wanneer werd overeengekomen dat de klant naast zijn bestelling bij Unit 14 specificaties opgeeft met betrekking tot de afmetingen, het ontwerp of model en de klant zich niet houdt aan de termijn om dit te doen, kan de daaruit voortvloeiende vertraging niet worden toegeschreven aan Unit 14. Unit 14 behoudt zich het recht om de bestelling niet gespecifieerd binnen de voorziene termijn geheel of gedeeltelijk te annuleren.

7.7 De levering van Unit 14 producten zijn in principe betalend en bepreken zich toch het gelijkvloers. De koper is verantwoordelijk om bij de aflevering voldoende plaats en doorgang te voorzien om het product op een veilige plaats te leveren. De woning met een vrachtwagen bereikbaar moet zijn.

7.8 De levering van marmeren tafels en grote houten tafels kunnen niet volledig door Unit 14 voorzien worden. De koper moet op het afgesproken moment van de levering 4 helpende volwassen personen ter plaatsen voorzien. Deze personen moeten vrijwillig bereid zijn om bij het uitladen en plaatsen van het product te helpen. De helpende personen moeten in een goede fysieke conditie verkeren. Unit 14 is in geen opzicht verantwoordelijk voor materiele of fysieke schade bij een levering. Wanneer je twijfelt of je kan voldoen aan deze voorwaarden, neem dan voor het plaatsen van de bestelling - en op het laatst voor de levering - contact op met Unit 14. In dat geval zal Unit 14 de levering verzetten naar een beter gepast moment. Gemonteerde artikelen kunnen bij een levering niet uit elkaar gehaald worden.

7.9 Er wordt uitsluitend geleverd in België. 8. Herroepingsrecht Producten die op maat gemaakt zijn overeenkomstig de specificaties van jouw (zoals de gewenste maat en kleur) kunnen niet geretourneerd worden. Hieronder vallen de volgende producten: eettafels, bijzettafels, salontafels en aanverwanten.

 

10. Eigendomsvoorbehoud; Wederverkoop

10.1 De eigendom van de koopwaar wordt voorbehouden aan Unit 14 tot integrale betaling van de verkoopprijs.

10.2 In de commerciële sector is ook van toepassing: de koper kan de goederen maar verkopen in het kader van een normale handelstransactie. Wij behouden ons het recht voor om het akkoord tot wederverkoop van de goederen in te trekken onder eigendomsvoorbehoud en, in geval van laattijdige betaling de overeenkomst op te zeggen en de teruggave van de producten te eisen. Vorderingen uit hoofde van de wederverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden ons overgedragen als zekerheid. Je dient ons zo spoedig mogelijk te informeren in geval van inbeslagname van goederen onder eigendomsvoorbehoud. We verbinden ons ertoe opheffing van de zekerheden in ons voordeel te geven op vraag van de klant, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden meer dan 10% bedraagt van de gewaarborgde schuldvorderingen. 11. Promotiecodes

11.1 Unit 14 biedt promotiecodes aan.Deze promotiecodes zijn bons die je niet kan kopen en die in het kader van reclamecampagnes, met beperkte geldigheidsduur, worden uitgedeeld.

11.2 De Promotiecodes zijn enkel geldig voor een bepaalde periode en kunnen maar eenmaal gebruikt worden tijdens het bestellingproces bij Unit 14. Sommige artikelen kunnen worden uitgesloten van de promotieactie.

11.3 De waarde van de goederen dient minimum overeen te stemmen met de waarde van de promotiecode. Om administratieve redenen is het niet mogelijk het resterend saldo terug te betalen.

11.4 Je kan de bon inruilen – enkel vóór de voltooiing van de bestelling – door de code van de bon in te geven via de knop in het winkelmandje. Een latere compensatie is niet mogelijk. Het tegoed van de promotiecode kan niet worden terugbetaald of vergoed.

11.5 De promotiecode kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere codes kunnen niet worden gecombineerd.

11.6 Indien het bedrag van de code niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de aangeboden betalingsmethode.

11.7 De aanduidingen inzake de respectieve verkoopvoorwaarden en gebruik van de promotiecodes bevinden zich op de codes zelf.

 

12. Cadeaubon

12.1 De cadeaubon (Coupons, die je kan kopen) kan worden omgezet voor de aankoop van artikelen op unit14.be.

12.2 Het tegoed van de cadeaubon kan niet worden terugbetaald of vergoed.

12.3 Cadeaubonnen kunnen enkel worden ingegeven voor de beëindiging van de bestelling. Een latere compensatie is niet mogelijk.

12.4 Indien het bedrag van de cadeaubon niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de verschillende aangeboden betalingsmethoden.

12.5 Meerdere cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd voor dezelfde bestelling.

12.6 Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van de cadeaubon. Ook zijn wij niet verantwoordelijk bij een fout in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon.

12.7 De cadeaubon is overdraagbaar. De vermenigvuldiging, uitgave of manipulatie van de bonnen is niet toegestaan.

12.8 De code van de cadeaubon wordt overgemaakt per mail bij ontvangst van betaling.

13. Garantie Voor materiele en/ of rechtsgebreken is Unit 14 verantwoordelijk krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

14. Toepasselijk recht

14.1 Voor alle transacties en andere rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Het internationale verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en elk ander akkoord tussen Staten is niet van toepassing. Deze keuze van toepasselijk recht betekent voor de klant dat de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen in de lidstaat van de klant (EU of Zwitserland), hem niet kunnen worden ingetrokken.

14.2 In zaken met handelaren en rechtspersonen van publiek recht, is het forum voor alle geschillen met Unit 14 over de huidige algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten gesloten in het kader ervan, met inbegrip van vorderingen over inwisseling en bonnen, de zetel van Unit 14 (momenteel: Kontich). In dit geval hebben we ook het recht om juridische stappen te ondernemen op de zetel van de klant.

15. Vrijwaringclausule Als één of meer bepalingen van deze overeenkomst of delen ervan ongeldig of onvolledig zouden zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Het respectievelijk wettelijk statuut treedt in de plaats van de vervallen of ontbrekende bepaling.

Unit 14;
www.unit14.be
Satenrozen 6a / unit 14
2550 Kontich
Btw nr BE 0685.657.762
Per: 18 Mei 2018

Algemene verkoopsvoorwaarden 2018 Unit 14, Satenrozen 14/6A, 2550 Kontich, www.unit14.be1. Aanvaarding van onze voorwaarden.
Onze klanten worden geacht om onze algemene en specifieke voorwaarden van verkoop en levering te aanvaarden, zelfs indien deze in tegenstrijd zijn met hun aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons enkel en alleen indien ze uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard werden. Bij het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden, verklaar je ook akkoord met de algemene voorwaarden en ons privacy beleid.

2. Prijs
Behalve in geval van bijzondere contractuele bepalingen hebben onze prijzen een zuiver indicatief karakter, en binden ze ons in geen enkel geval. Onze prijzen zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzig baar.

3. Leveringstermijn
De leveringstermijnen zijn louter informatief en mogen in geen enkel geval beschouwd worden als een garantie van levering op de vastgestelde datum.

4. Aanvaarding
Onze goederen worden altijd beschouwd als in ons atelier verkocht, ontvangen en aanvaard. Ze worden op risico van de ontvanger vervoerd, zelfs in het geval van een “franco” verkoop of levering. Elk eventueel probleem moet met de vervoerder besproken worden. Indien de goederen leverbaar zijn, en de goederen worden niet afgehaald door de klant of blijven op vraag van de klant bij de firma opgeslagen, dan wordt de bestelling gefactureerd op datum dat deze leverbaar was en is de betaling (opeisbaar) vanaf de vervaldag van de factuur (10 dagen na factuurdatum). De kosten van de opslag van de goederen zal tevens aangerekend worden.

5. Klachten
Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet ons binnen de zeven dagen na ontvangst per aangetekend schrijven toegestuurd worden. Dit schrijven moet het factuurnummer of, bij gebrek hieraan, de verzendnota bevatten. Eens deze termijn overschreden is zal de klacht niet meer in overweging genomen worden. Geen enkele terugkeer van goederen zal aanvaard worden, behalve bij voorafgaand schriftelijk akkoord van onze kant en enkel indien deze goederen ons in goede staat en in hun originele verpakking teruggestuurd worden. Elke klacht betreffende onze facturen moet ons binnen de 10 dagen na de ontvangst ervan per aangetekend schrijven meegedeeld worden. Zo niet zullen we de betreffende facturen als zonder voorbehoud aanvaard beschouwd worden. Een klacht kan in geen enkel geval een uitstel of opschorting van betaling rechtvaardigen.

6 Garantie
Hout en natuursteen zijn natuurlijke producten, derhalve kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor scheurtjes, barstjes, krom trekken van het materiaal of natuurlijke foutjes in het materiaal. De meubelen zijn gevoelig voor vocht, vet, alcohol en zuren, alsook voor hoge en lage temperaturen. Het meubel moet geplaatst worden in een omgeving met een normale kamertemperatuur en met een normale ventilatie. Bij de verplaatsing van meubelen dient men deze steeds op te tillen en niet te verschuiven, constructies ontworpen/getekend door architecten of ontwerpers of de klant blijven deze personen verantwoordelijk voor hun creatie.

7. Gebrek aan betaling
Het gebrek van betaling van een factuur op haar betalingstermijn, elke aanvraag tot akkoord, van opschorting van betaling, zelfs niet officieel of elk ander feit dat de solvabiliteit van de koper kan impliceren zal het verlies van de termijn die voor de betaling toegekend werd tot gevolg hebben. De betaling zal in dat geval onmiddellijk vorderbaar worden en zal ons het recht verlenen om alle lopende orders zonder andere formaliteiten dan een kennisgeving per aangetekend schrijven op te zeggen. Zonder dat dit de klant aanleiding kan geven tot het eisen van schadevergoeding.

8. Betalingsvoorwaarden
Bij ophaling of thuislevering dient de factuur betaald te worden voor de overhandiging van het goed. Dit kan contant of met een bankcontant toestel dat door ons voorzien wordt. Indien je een factuur van ons ontvangt is deze betaalbaar binnen de 10 werkdagen zonder korting, behalve bij bepaling door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. In geval van een betalingsachterstand zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, enkel door het feit van de betalingsachterstand, een interest berekend op basis van 12% per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, zonder echter dat deze schadevergoeding minder dan €125 kan bedragen. Deze clausule benadeelt de directe invorderbaarheid van de schuld niet. In geval van ontbinding en/of afstand van het contract ten laste van de klant zal deze ons forfaitaire intresten verschuldigd zijn gelijk aan 12% van de totale verkoopprijs. Wij zouden een hogere schadevergoeding kunnen vragen indien de schade groter is dan 50%. De goederen blijven eigendom van Unit 14 tot deze voor volledig betaald zijn.

9.Voorschot.

Bij elke bestelling is er een voorschot van minstens 50% verschuldigd voor dat de bestelling in productie gaat, bij het annuleren van de bestelling dient deze 50% als schadevergoeding.

10. Exclusiviteit
Er zal onder geen enkel beding exclusiviteit gegeven worden aan handelaars/verdelers en agenten tenzij hier een geldig contract voor is opgemaakt.

11. Auteursrecht
Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het strikt verboden de ontwerpen, afbeeldingen, tekst, logo's, code en of andere inhoud te kopiëren. Ook na aankoop van een product mag het ontwerp(en), afbeeldingen, logo's tekst, code en of andere inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld.

12. Exclusieve
toewijzing van bevoegdheid Elk geschil betreffende dit contract zal uitsluitend geregeld worden volgens het recht dat in België van toepassing is. In geval van betwisting, wat hier ook de oorzaak van is, zal enkel de rechtspraak van de rechtbanken van het Antwerpse gerechtelijke arrondissement erkend en aanvaard worden.

Algemene privacyverklaring Unit 14, 2018

Unit 14 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. Unit 14 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en re- gelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil- len wijzen en deze respecteren.

Als Unit 14 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Unit 14
Satenrozen 6a / unit 14
2550 Kontich
[email protected]
+32 3 434 49 22

Waarom verwerken wij persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door Unit 14 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om aankopen te doen bij Unit 14 en / of gebruik te maken van haar dienstverlening. (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere par- tijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrek- king daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Unit 14 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regels worden persoonsgegevens maximaal 25 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Unit 14 van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven wel- ke wij van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (Je kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.unit14.be). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jijzelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Unit 14 kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aan- kondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Beknopte versie privacyverklaring Unit 14, 2018
Je persoonsgegevens worden verwerkt door (Unit 14, Satenrozen 6a, 2550 Kontich, [email protected]), voor klantenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van je inschrijving en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing). Indien je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op ([email protected]). Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jouw verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt je op (www.unit14.be).